• Nám. M. Benku 14, 811 07 Bratislava-Staré Mesto
 • PO-PIA: 8.00-17.00 hod.

Pre podnikateľov

Poistenie podnikateľov

Pre koho je poistenie určené?

Poistenie sa vzťahuje každému podnikateľskému subjektu – fyzickým a právnickým osobám.


Každé podnikanie prináša so sebou aj rôzne druhy rizík. Vhodným nastavením poistenia sa môžu vzniknuté prípadné škody podstatne zmierniť.


Poistenie podnikateľov zabezpečí ochranu Vášho podnikania pred nečakanými škodami spôsobenými rôznymi rizikovými faktormi.

Ponúkneme vám to správne riešenie

Bezplatná konzultáciaČo je možné poistiť?

Poistenie majetku

Aké základné riziká poistenie kryje?

 • požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla
 • škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia
 • krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus po krádeži vlámaním
 • víchrica a krupobitie, povodeň a záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov a stožiarov a rozbitie skla

Poistenie prerušenia prevádzky

Finančné straty v tomto prípade vznikajú, ak nie je možné vykonávať podnikateľskú činnosť a vytvárať zisk.


Poistené je:

 • ušlý zisk, t. j. zisk ktorý by ste dosiahli počas doby trvania prerušenia prevádzky, ak by k prerušeniu prevádzky nedošlo
 • fixné náklady, ktoré by ste vynakladali aj počas prerušenia prevádzky (napr. mzdy zamestnancov)

Poistenie strojov a elektroniky

Predmetom poistenia sú:

 • stroje, strojné vybavenie a technické zariadenia elektrotechnické alebo elektronické zariadenia a prístroje

Poistenie nákladu

Poistenie sa vzťahuje proti poškodeniu prepravovaného nákladu, zničeniu v dôsledku dopravnej nehody alebo živelnej udalosti, prípadne aj proti krádeži alebo lúpeži.

Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu

Toto poistenie za škodu vyplýva zo zákona.


Poistenie kryje škody spôsobené poškodenému:

 • prevádzkovou činnosťou,
 • výkonom vlastníckych práv, správy a prevádzkovania nehnuteľností, ktoré slúžia na podnikateľskú činnosť,
 • používaním alebo spotrebou vadného výrobku alebo vadou vykonanej práce po jej odovzdaní.

Stavebné poistenie

Poistenie sa vzťahuje

 • na výstavbu novej alebo rekonštrukciu už existujúcej stavby a na všetky práce súvisiace s prípravou a realizáciou diela, ako aj na použitý či skladový materiál
 • stavebné stroje
 • zariadenie staveniska -napr. sklady stavebného materiálu.

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Environmentálna škoda znamená závažné nepriaznivé ekologické, chemického charakteru účinky na:

 • vode,
 • pôde,

Poistné krytie sa vzťahuje na chránené druhy a biotopy európskeho významu, ako aj na chránené druhy a biotopy (rastlinstvo a živočíšstvo) v SR, tiež na ovzdušie, vodu a pôdu.


Poistené sú náklady na:

 • preventívne opatrenia,
 • nápravné opatrenia v prípade znečistenia vody, pôdy, chránených druhov a chránených biotopov

Neváhajte a kontaktujte nás s prípadnými otázkami. Pomôžeme Vám pri rozhodovaní.

Ponúkneme vám to správne riešenie pre vás, vašu rodinu a firmu.